inxhinjeria ekonomike viti 2015
 
 

TRUPI ME ZGAVER
Studenti do realizoje Vizatimin e prerjes se trupit me zgaver siaps variantit te dhene. Cdo student ka 2 ushtrime.
Studentet ne regjister nga 1 deri ne 15 kane fletet me sfond jeshil (faqe1 dhe 3) sipas renditjes ne regjister Prizem-Kon.
Studentet nga 1 deri ke 5 kane variantet e para si ne faqen 1 edhe ne faqen 3
Studentet nga 6 deri ke 10 kane variantet e dyta si ne faqen 1 edhe ne faqen 3
Studentet nga 11 deri ke 15 kane variantet e treta si ne faqen 1 edhe ne faqen 3

Studentet nga 16 deri me 30 kane fletet me sfond vishnje faqet (2 dhe 4) 16 ushtrimi 1, 17 ushtrimin 2 e me radhe Cilinder-Piramide.
Studentet nga 16 deri ke 20 kane variantet e para si ne faqen 2 edhe ne faqen 4
Studentet nga 21 deri ke 25 kane variantet e dyta si ne faqen 2 edhe ne faqen 4
Studentet nga 26 deri ke 30 kane variantet e treta si ne faqen 2 edhe ne faqen 4

 
       PERJET

Per cdo student detyra eshte sipas Nr rendor ne regjisiter. Per studentin me nr 13 ne regjister fillon ushtrimi 1, nr 14 me ushtrimin 2 e keshtu me radhe, dhe se fundi nr 25 me ushtrimin 1, nr 26 me ushtrimin 2 e me radhe.

VIZATIMI I PUNES SE DETALIT

Per cdo student detyra eshte sipas Nr rendor ne regjisiter. Per studentin me nr 13 ne regjister fillon ushtrimi 1, nr 14 me ushtrimin 2 e keshtu me radhe, dhe se fundi nr 25 me ushtrimin 1, nr 26 me ushtrimin 2 e me radhe.
 
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12