inxhinjeria mekanike viti 2015 per grupin IC dhe I D
 
 

Te realizohet detyra e Gjeometrise deskriptive kur jepen 5 pikat
me ane te 3 koordinatave x, y,z

Studenti do realizoje Vizatimin ne format A3 ne baze te kerkesave te dhena ne figuren e meposhteme. Cdo student ka 1 ushtrim.
Studentet ne regjister nga 1 deri ne 31 kane detyren me te njejten rend ne figure.

   
       
 
Gjetja e distances se Pikes D nga rafshi qe permban trekendeshin ABC
Ndertimi i nje rafshi paralel me rafshin e trekendeshit ABC me distance 30 mm Ndertimi i nje rafshim qe permban DE dhe eshte perpendikular me rafshin e trekendeshit ABC