Objektet e Vizatimit Objekt Snap OSNAP  
Selektimi i Objekteve Dimensionimi Permasat  
Modifikimi i Objekteve    
Madhesite Direkte    
Ndihmesit Vizatimor    
Njesite dhe shkallet    
Koordinatat    

 

NJESITE  DHE  SHKALLET

Nese Ju pyesni veten ne cfare shkalle po vizatoj ose cfare njesishe une duhet te perdor pergjigjen do e gjeni ne shpeguesin e meposhtem.

Text Box: Tipet e njesive
•	Decimale
•	Shkencore

 

HYRJE

Nje nga konceptet me te rendesishem per perdoruesit e rinj te AutoCAD eshte familjarizimi me shkallen e vizatimit si dhe njesite e vizatimit. Ju nuk mund te filloni te vizatoni objekte te sakta deri ne momentin qe ju s’jeni familjarizuar me shkallen e vizatimit njesite e tij dhe komandat qe i percaktojne e ndryshojne ato.  Meposhte shpegimi i tyre jepet nepermjet sqarimit te pyetjeve te ngritura per keto dy koncepte.

 

1-Ne c’fare shkalle duhet une te Vizatoj??

 

Si regull i pergjithshem ajo c’ka ju vizatoni ne AutoCAD eshte ne madhesine e saj te plote. Kjo eshte pak e cuditeshme per ata qe fillojne punojne per here te pare me CAD mbasi kane punuar me fleta e tavoline vizatime pa fund.

Kur fillon vizaton me AutoCAD ju nuk percaktoni shkalle

Nese mbi tavoline apo ne teknograf vizatoni (sipas menyres klasike te vizatimit) ne leter Ju jeni te detyruar te percaktoni shkalle kjo sepse hapesira e vizatimit eshte fizikisht e kufizuar. Kur vizaton ne leter Ju detyroheni te vendosni shkallen e vizatimit 1:20 apo 1:200 kjo varet nga madhesia e objektit qe do vizatoni . Ne kete menyre Ju beni te mundur qe vizatimi te realizohet brenda kufijeve te letres te nje madhesie standarte A4, A3, A1 etj formate por gjithesesi te kufizuara ne hapsire.

Ne AutoCAD ju nuk vendosni nje shkalle deri sa te vini ne momentin e printimit te objektit te vizatuar. Per kete arsye meqene shkalle vizatimit tuaj duhet vetem per printimin e tij dhe jo per krijimin e tij Ju mund te realizoni vizatimin ne shkallen 1:1. Kjo ka nje avantazh te vecante mbasi ju nuk keni nevoje te llogarisni siperfaqe objektesh apo volume apo njesi te tjera me koeficiente shkallesh por ato llogariten direkte me madhesite e vizatimit te objektit.

Une po vizatoj ne metra apo milimetra?

 

Ju perdorni NJESI VIZATIMORE

NJESITE VIZATIMORE kthehen ne njesi matese

Shumica e perdoruesve te AutoCAD zakonisht perdorin njesi vizatimore decimale te dhjetat. Cfare perfaqeson kjo njesi vizatimore eshte gjithmone dicka individuale. Megjithate Ju duhet te percaktoni paraprkisht para fillimit te vizatimit se cfare njesie duhet te perdorni. Nje njesi vizatimore mund te prefaqesoje nje milimeter, nje centimeter, nje meter, kilometer, milje, furlong = 201,168 metra, fathom=1.8288m etj. Kjo varet kjrejtesisht nga Ju. Megjithate ne gjithe boten shumica punojne duke percaktuar si njesi matese baze metrin ose milimetrin. Cila nga keto dy madhesi do perdoret varet nga lloji i vizatimit qe ju do kryeni. Nese do vizatoni nje detal zakonisht punohet me milimetra, ne rastet e realizimit te nje masterplani punohet me metra.

Nese do te benit nje plan per nje gjatesi 2 metershe dhe do te donit te perdornit milimetrin ju si njesi baze do te kishit nje njesi baras me nje milimeter dhe gjithesejt do kishit 2000 njesi vizatimore per se gjati. Nese do te vendosnit te punonit me meter atehere do te kishit nje gjatesi 2 njesi vizatimore. Perkthyer ne terma vizatiomere nese do perdornit komanden offset qe shpreh barazlargimin nga objekti nese do perdornit milimetra ju do kerkonit qe objekti kufitar ne offset te ishte 2000 njesi ne rastin e perdorimit te metrit si njesi baze do kerkonit qe objekti i larguar ne kufi te ishte 2 njesi pamvaresisht se ne te dy rastet do te kishim te njejtin rezultat.

Edhe pse njesite decimale jane me te perdoreshmet ne AutoCAD ju mund te konfiguroni ate edhe per tipe te tjera njesishe. Gjithashtu edhe precizionin e tyre ju mund ti ndryshoni. Te gjitha keto mund te ndryshohen ne kutizen dialogues te Njesive te Vizatimit si me poshte.

 

Kontrolli i njesive

 

 

 

Rounded Rectangular Callout:     

 

 

 

 


Rounded Rectangular Callout:  Rounded Rectangular Callout:    

 

 

 

 

Ikona nuk ka

Toolbar

none

Egzekuto Komanden  Format Njesi

Pull-down

FormatUnits…

Me tastier shtyp njesi units

Keyboard

UNITS

Kur Ju egzekutoni komanden NjeisteUNITS  gjeja e pare qe shikoni eshte nje kutize dialoguese e cila shfaqet ne ekran dhe nepermjet se ciles ju keni mundesine te ndryshoni Tipin e gjatesise precizionin e saj. Gjithashtu ju mund te percaktoni tipin e kendit dhe precisionin e tij si dhe kahun e llogaritjes se levizjes se tij. Ne kutizen Insertion Sclae te dritares Drawing Units  percaktohet njesia e objekteve qe futen ne AutoCAD. Keto objekte automatikisht mund te pershkallezohen dhe njesite e tyre dalin ne bllok jo ne detaje. Si ne figure.

 

Njesite e gjatesise

Ju mund te shikoni qe jane pese tipe te ndryshme njesishe gjatesie nga te cilat ju mund te zgjidhni ke te doni. Ajo qe eshte e parazgjedhur nga programi eshte decimal por qe ju mund edhe ta nderoni nese e kerkoni kete gje. Tabela e meposhteme tregon efektet, pershkrimet dhe menyren e paraqitjes se madhesise ne te pese format. Kjo ju jep nje ide reth ketyre tipeve ne saje te nje pershkrimi te thjeshte.

 

Unit Type

1.5 Drawing Units

1500 Drawing Units

Description

Decimal

1.5000

1500.0000

Metric or SI units

Scientific

1.5000E+00

1.5000E+03

Decimal value raised to a power

Engineering

0'-1.5000"

125'-0.0000"

Feet and decimal inches

Architectural

0'-1 1/2"

125'-0"

Feet and fractional inches

Fractional

1 1/2

1500

Whole numbers and fractions

Nese ju do te ndryshoni tipin e perdorur deri ne nje fare momenti do te shikoni qe kjo shoqerohet edhe me ndryshimin e tipit te koordinatave te prezantuara ne barin e gjendjes se vizatimit. Gjoithashtu edhe siperfaqet e llogaritura distancat etj te gjitha ndryshojne.

Koordinata decimale

Koordinata architecturale

 

Koordinata inxhinjerike

Koordinata fraksionale

Koordinata shkencore

 

Njesite e kendeve

Duke pare edhe ne kutizen e kendeve edhe aty gjeme 5 tipe per njesite e kendeve. Tipi i parazgjedhur edhe ai i “Degrees” ose 360 gradeshi qe ne themi.  Por nese ju do te doni te perdrni dicka tjeter atehere munesite janepikerisht nen kutrizen tipi i kendeve ne dritaren e njesive te vizatimit “Drawing Units  Tipet e kendeve i shikoni ne tabelen e meposhteme.

Unit Type

12.5 Angular Units

180 Angular Units

Description

Decimal Degrees

12.500

180.000

Metric units

Deg/Min/Sec

12d30'0"

180d0'0"

Degrees, Minutes and Seconds

Grads

13.889g

200.000g

400 grads = 360 degrees

Radians

0.218r

3.142r

2 Pi radians = 360 degrees

Surveyor

N 77d30'0" E

W

Compass bearings

AutoCAD gjithashtu mund te kontrolloje dhe drejtimin e matjes se kendeve duke ju referuar nje fillimi te paracaktuar. Si e parazgjedhur eshte kendi zero ne pozicionin e nje drejteze te shtrire si ora 3 dhe kahu pozitiv i rritjes se kendeve eshte ai anti orar. Por ju mund te shikoni e ndryshoni ate sipas tabeles se me poshteme. Per shumicen kjop gje ska shume rendesi mbasi orientimi i tyre vjen kollaj.

Direction Control Dialogue Box2000 2010

Megjithaste ka situata specifike te cilat bejne qe kendi zero te jete kur vijeza te jete ne drejtimin e veriut ashtu sikur ora tregon 12. Nes ju punoni me harta kjo gje eshte shume ndihmuese.

 

Precisioni i njesive

Dritarja e Njesive te vizatimit mundet qe te percaktoje edhe precizionin e te dhenave. Ka shume opsione per percaktimin e precisionit gje e cila varet edhe nga  tipet e ndryshme te njesive. Ne figuren e meposhteme jepen shembuj si per njesite e gjatesise ashtu edhe per ato te kendeve. Si precision i paracaktuar eshte perzgjedhur ai me kater shifra mbas presjes dhjetore per tipin decimal te gjatesise dhe si nnumer i plote per njesite e kendeve por keto  jane opsione qe mund te ndryshojne nga perdoruesi ne varesi te kerkese se tij.

.

Per te ndryshuar precision mjafton te klikoni ne trekendeshin me kulm poshte dhe ne opsionet qe shfaqen klikohet ke ai i deshiruari. Kjo gje njekohesisht realizon edhe perzgjedhjen e ketij opsioni dhe me nje klikim te dyte ne butonin OK behet percaktimi final dhe njekohesisht hyn ne fuqi egzekutimi i ketij precizioni. Zakonisht kjo gje duket ke koordinatat ne gjendjen e vizatimit.